अ क्र तालुका गांव अभिलेख अभिलेख उप प्रकार नाव Download Document
1 वैजापूर गाढेपिपळगांव भुमी अभिलेख विभाग पक्‍काबुक विठोबा सटवाजी Download
2 वैजापूर नागमठान शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर 1. भगवान चांगदेव ताबे , 2. रावसाहेब दामोधर चव्हाण , 3. गोरखनाथ दत्तात्रयराव चव्हाण Download
3 वैजापूर Sawandgaon शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर बाबुराव मुरलीध्रर घायवट Download
4 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर वाघाये मिहीरे गजानन Download
5 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर सोनी कारभारी सूर्यवंशी, बाळा चव्हाण, पोपट सर्जेराव सूर्यवंशी, सोपान रामराव सूर्यवंशी, सर्जेराव बाजीराव पवार, उत्तम शामराव चव्हाण, साहेबराव वाल्मिक सूर्यवंशी, यशोधा गंगाधर सूर्यवंशी, रतन पुंजाबा दांडगे, गिजला माधवराव चव्हाण, वाल्मिक सांडू निकम, Download
6 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर पोपट सर्जेराव सूर्यवंशी Download
7 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर बाळा चव्हाण Download
8 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर सोपान रामराव सूर्यवंशी Download
9 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर उत्तम शामराव चव्हाण Download
10 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर सर्जेराव बाजीराव पवार Download
11 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर वाल्मिक सांडू निकम Download
12 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर गीजरा माधवराव चव्हाण Download
13 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर रतन पुंजाबा दांडगे Download
14 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर यशोधा गंगाधर सूर्यवंशी Download
15 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर साहेबराव वाल्मिक सूर्यवंशी Download
16 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर सोनी कारभारी सूर्यवंशी Download
17 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर मच्चीन्द्र किशनराव आव्हाळे Download
18 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर संतलाल माणिकराव आव्हाले Download
19 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर गणपत किशनलाल आव्हाले Download
20 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर गंगाराम गोविंदराव आव्हाले Download
21 वैजापूर Vaijapur (M Cl) शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर मच्चीन्द्र किशनराव आव्हाळे Download
22 वैजापूर Sawkhed Ganga भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक निळकंठ जिवाजी Download
23 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 सखाराम व चिमणाजी Download
24 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 शहाजी व अवचीत Download
25 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 नवसा व दाजी Download
26 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 महादू व नागू चवधरी Download
27 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 भिला व तुकाराम Download
28 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 सगाजी व हैबती चवदरी Download
29 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 ..... तिमाजी चवदरी Download
30 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 नारायण सतवा चवदरी Download
31 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 मोहन कासिबा Download
32 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 रामा महादू Download
33 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 बापू शिवाजी हिरळे Download
34 वैजापूर मनूर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी इतर दस्‍त. महादू हरी पाटील Download
35 वैजापूर मनूर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी इतर दस्‍त. राधाबाई जगताप व भगवंत बळवंत Download
36 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 आबाजी बाबा भवर Download
37 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 रामजी गंगाराम Download
38 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 कुसा काशी Download
39 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 गंगाराम विठू पाटील Download
40 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 धोंडी आबाजी Download
41 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 विठू दाजी सोना जी Download
42 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 दाजी सोनाजी Download
43 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 बापू शहाजी Download
44 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 रंभा शाब Download
45 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 भिका बापू Download
46 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 भिका मल्हारी सरोदे Download
47 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 सकाराम गहनाजी Download
48 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 दगडू पुंजा पाटील Download
49 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 गणू जाधव Download
50 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 त्रिंबक ..... Download
51 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 पांडू कोंडाजी पाटील Download
52 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 अण्णाजी कोंडाजी Download
53 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 रंभा केसू पाटील Download
54 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 सटवा Download
55 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 गब कासी बा Download
56 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 गाडोजी येडू Download
57 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 बाजी लक्ष्मण काले Download
58 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 गोविंदा भिका भूर Download
59 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 पासरीनाथ जयराम Download
60 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 दादा पांडू भूर Download
61 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 सखाराम पांडू भोर Download
62 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 मल्हारी कासिबा Download
63 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 रावजी राणू शेलार Download
64 वैजापूर भादली मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 पुंजा तानू पवार Download
65 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक अण्णाजी व / .. Download
66 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पार्वती मर्द महादू Download
67 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक संभाजी व केसू Download
68 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण भिकाजी Download
69 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक इसाजी व हसाजी Download
70 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भवानी महादू पा Download
71 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक भिका व रामजी पा Download
72 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे केसू व यशवंता पा Download
73 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक परसराम हरी Download
74 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा व बापू Download
75 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक पार्वती मर्द Download
76 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे शहाजी व जिजा पा Download
77 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक तुकाराम व बापू पा Download
78 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तुकाराम पा Download
79 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक नबजी व Download
80 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मन बग्गाजी Download
81 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक लक्ष्मन Download
82 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गोविंदा व जिजा Download
83 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक सदू व Download
84 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाजी व भगवंता पा Download
85 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक किसान व आबा पा Download
86 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तात्या पा Download
87 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक कुशा व गोविंदा Download
88 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे ऐकू व गंगाराम Download
89 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक रावजी व बाबुराव Download
90 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सदू व अण्णाजी Download
91 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक श्रीपती व गणपती Download
92 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे कुदा व बापू माळी Download
93 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक बापू व सटवा Download
94 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाला व सखाराम Download
95 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक ममताजी व बाला शिंदे Download
96 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धोंडी व रघुनाथ Download
97 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक भवानी व Download
98 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भगवंता व नारायण Download
99 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक कृष्ण व दारकू Download
100 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा व विठोबा Download
101 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक दगडू व मोनी Download
102 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दुर्गा व मोनी Download
103 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक महादू व अण्णाजी Download
104 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गानू व गंगाराम Download
105 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक दगडू व दादा Download
106 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे आहेलाजी व बालाजी Download
107 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक महादू व Download
108 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण व गानू Download
109 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक लक्ष्मन व पांडू Download
110 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे हनुमंत व जीवजी Download
111 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक यशवंता व गंगाराम Download
112 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाला व कृष्णा गाडे Download
113 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक विठू व अण्णाजी Download
114 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रखमाजी व लक्ष्मण Download
115 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख पत्रक शेकू राजाराम Download
116 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा व Download
117 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे महादू व जीवजी Download
118 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाजी व दाजी Download
119 वैजापूर भटाणा मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे हानमन्त व रामजी Download
120 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक गरभाजी व हनुवंता Download
121 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बारक्या गरबाजी Download
122 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक म्हातारा गरभाजी Download
123 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे आबा गरभाजी Download
124 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक धोंडू गरभाजी Download
125 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यमुना गरभाजी Download
126 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक भागू मर्द म्हातारा Download
127 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे राहा मर्द आबा Download
128 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक फकिरा विठोबा जरके Download
129 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गंगुबाई मर्द फकीर Download
130 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक खुशाबा सखाराम नांदे Download
131 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक ठकू मर्द खुशा Download
132 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गिरजी बाप कुशा Download
133 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक जयराम कुशा Download
134 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण गणपती जाधव Download
135 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख पत्रक गणपती दादा चव्हाण Download
136 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे शहादू दादा Download
137 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दसऱ्या दादा Download
138 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दगू मर्द दादा Download
139 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे आंबा मर्द गणपती Download
140 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे शेवंती मर्द दसऱ्या Download
141 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भागू मर्द शहादू Download
142 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रंभी बाप गणू Download
143 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मनी बाप शाहदू Download
144 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रेनी बाप शाहदू Download
145 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तिरक्या व गणपती Download
146 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण गणपती Download
147 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा ज्योती जाधव Download
148 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पार्वती मर्द रामा Download
149 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गंगाराम भाऊ जाधव Download
150 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पांडू नामा Download
151 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भागू मर्द गंगाराम Download
152 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रंभा मर्द गंगाराम Download
153 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे जाई मर्द नाना Download
154 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मी मर्द पांडू Download
155 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे येसू बाप गंगाराम Download
156 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे कासी बाप गंगाराम Download
157 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सरी बाप गंगाराम Download
158 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे जणी बाप गंगाराम Download
159 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भाऊ गंगाराम Download
160 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे विठोबा आनंदा बिलबिले Download
161 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे डेम बाई ब आनंदा Download
162 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे निरी मर्द विठोबा Download
163 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे त्रिंबक ज्योती Download
164 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गणू त्रिंबका Download
165 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तुकाराम हरी Download
166 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धूरपती मर्द त्रिंबका Download
167 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भीमी मर्द सखाराम Download
168 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मदया त्रिंबका Download
169 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे नागू त्रिंबका Download
170 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रंभ्या त्रिंबका Download
171 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे अप्पा व गंगाराम Download
172 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे शिवराम आप्पा Download
173 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सीता बाप आप्पा Download
174 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे येसूराम आप्पा Download
175 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गोविंदा उपजी Download
176 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दुरपती मर्द गोविंदा Download
177 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बापू व दादा पा Download
178 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भागू मर्द देविराव Download
179 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गंगाधर गोविंदा Download
180 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तात्या बापू पा Download
181 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सिरप्या बापू पा Download
182 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे किसन हनुमंता पा Download
183 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सखाराम हनवंता Download
184 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे ताराजी धनजी पा Download
185 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यशवंता ताराजी पा Download
186 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे किसन ताराजी पा Download
187 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यादव ताराजी Download
188 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे अवध ताराजी Download
189 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गोपा मर्द तारजी Download
190 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सकू मर्द यादव Download
191 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यसू मर्द यशवंत Download
192 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सीता मर्द किसन Download
193 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भिकी मर्द अवध्या Download
194 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गणपती शिवराज Download
195 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सुंदरी बाप ताराजी Download
196 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मणी बाप ताराजी Download
197 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पिल्ली बाप रामू Download
198 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे येवली बाप रामू Download
199 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यशवंता लक्ष्मण निघोट Download
200 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गणू यशवंता Download
201 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे राई मर्द यशवंता Download
202 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धूरपती मर्द गणू Download
203 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सकू मर्द गणू Download
204 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सारजा मर्द उधाजी Download
205 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामजी येडोबा कदम Download
206 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे नंदा मर्द रामजी Download
207 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे नाना व मूरहारी चव्हाण Download
208 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धोंडी सुभाना काळे Download
209 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा सुभाना Download
210 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे शामी मर्द बापू पा Download
211 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे शामा मर्द बापू पा Download
212 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दुरपती बाप गोविंदा Download
213 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामू आबाजी Download
214 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे अरुणा मर्द आबाजी Download
215 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गुजा मर्द रामू Download
216 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाळा व रामू Download
217 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाजी रामू Download
218 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण व सुभाना Download
219 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भवानी सुभाना Download
220 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे येसू मर्द सुभाना Download
221 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रखमा मर्द धोंडीबा Download
222 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गंगू मर्द रामजी Download
223 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे आरुणी मर्द लक्ष्मण Download
224 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मी मर्द भवानी Download
225 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तुळशी बाप धोंडीबा Download
226 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मंजुळी बाप रामा Download
227 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे म्हाळसी बाप रामा Download
228 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सुंदरी बाप रामा Download
229 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भीम्या धोंडिबा विठलया भवा Download
230 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तान्ही बाप रामा Download
231 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे जनी बाप लक्ष्मण Download
232 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे आन्ही बाप लक्ष्मण Download
233 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यमु बाप लक्ष्मण Download
234 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे अमृता सखाराम लिदने Download
235 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे महिपती सखाराम Download
236 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे देऊ मर्द रानबा Download
237 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भिकीमर्द अमृता Download
238 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पुंजी बाप रानबा Download
239 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गोपाळी अमृता जाधव Download
240 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे अमृता गोपाळा Download
241 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे खंड्या गोपाळा Download
242 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गंगी मर्द गोपाळा Download
243 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सावित्री बाप गोपाळा Download
244 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे कृष्णी बाप गोपाळा Download
245 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सरी बाप गोपाळा Download
246 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे देवजी लक्ष्मण वाघ Download
247 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाळा देवाजी Download
248 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे महादू रामजी Download
249 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सुरु मर्द रामजी Download
250 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गंगू मर्द रामा Download
251 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सीता बाप बाळा Download
252 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पाटीलबा गहनाजी Download
253 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दगडी मर्द पाटीलबा Download
254 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दाजी पाटीलबा Download
255 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे वनाल्या पाटीलबा Download
256 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे नरू कान्हू गुडदे Download
257 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा नरू Download
258 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे राणी मर्द नरु Download
259 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे नाऱ्या नारू Download
260 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे अमृता नरु Download
261 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सावित्री बाप नरु Download
262 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सुंदरी बाप नरु Download
263 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भावड्या तात्या सरोदे Download
264 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाळा भावड्या Download
265 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भिका भावड्या Download
266 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे हणाउ मर्द भाऊ Download
267 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे कोंडी मर्द बाळा Download
268 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बारक्या भाऊ Download
269 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मणी बाप भाऊ Download
270 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे संभाजी व तात्या सरोदे Download
271 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मथाजी तात्या Download
272 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धुरपती मर्द संभाजी Download
273 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मी मर्द मथाजी Download
274 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रखमी मर्द येसूबा Download
275 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे एकनाथ येसूबा Download
276 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मानाजी जयराम Download
277 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रख्मी मर्द मनाजी Download
278 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे झिपऱ्या मनाजी Download
279 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे कोंडी बाप मनाजी Download
280 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे जाई बाप मनाजी Download
281 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे यकु पाटीलबा Download
282 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे गऊ मर्द पाटीलबा Download
283 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे सखाराम जयराम पाडेकर Download
284 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे तोळी मर्द सखाराम Download
285 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दगड्या सखाराम Download
286 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे मणी बाप सखाराम Download
287 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे खंडू नारायण Download
288 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भिकी मर्द खंडू Download
289 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धोंड्या खंडू Download
290 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण महिमाजी चव्हाण Download
291 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे ताई मर्द लक्ष्मण Download
292 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाळ्या लक्ष्मण Download
293 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पारी बाप लक्ष्मण Download
294 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण निंबाजी Download
295 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भागू मर्द लक्ष्मण Download
296 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाळाजी बकाजी मांढरे Download
297 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे बाळाजी बकाजी मांढरे Download
298 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे लक्ष्मण बाबाजी मांढर Download
299 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रंभा मर्द बाबाजी Download
300 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रामा बाबाजी Download
301 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे राणू बाबाजी Download
302 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे धोंडी बाबाजी Download
303 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे परवता पांडू Download
304 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे दगडू पर्वता Download
305 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे पाटीलबा परवता Download
306 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रंभा मर्द परवता Download
307 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे भागू मर्द दगडू Download
308 वैजापूर भगुर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे रंभा व परवता Download
309 वैजापूर Virgaon मराठवाडा पुरालेख जबानी रंभाजी शिवराम (बारीसे?) Download
310 वैजापूर बाभूळगावगंगा महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.सखाराम रामा पा २.दादाउ भाऊ पा ३.सदू भवानी पा ४.राजाराम भवानी पा ५.सदू भवानी पा ६.खंडू दारकू पा ७.पांडू दारकू पा ८.लानू दादू पा ९.रघुनाथ दादू पा १०.दादा सक्र पा ११.कृष्णा देवजी १२.बाळा रामा तूपे १३.राधाबाई मर्द रघुनाथ १४.श्रीपती यमाजी १५.खंडू जनाजी १६.साधु रेणू काळे १७.बापू म्हसू बरगावकर १८.भावड्या मनाजी पखरीकर १९.हैबती बाळा २०.तुळा खंडू तांबे Download
311 वैजापूर बाजाठाण महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.बापू रसू काळ्या २.भाऊ मल्हारी ३.चांदुजी लुक्ष्मन ४.धोंडी अमृता ५.गनू लुक्ष्मन ६.ग्यानु राणू मोरे ७.महादू म्हसू गायकवाड ८.दरकू धोंडी चौधरी ९.विटू कडू सानोले १०.लुक्ष्मन कडू सानोले ११.रावजी य्सू सुतार १२.राणू तनु खे ....ले १३.बापू मलिबा पा १४.राजाराम भवानी १५.लहानू भावनि ..नुले १६.रेऊ मर्द सखाराम १७.धोंडी शाहाजी पा १८.राम गोविंदा आडसुरे १९.गंगाराम ऐकू तांदळे २०.नारायण हैबती जाधव २१.येकी मर्द पातीलबा २२.नरसू परसराम २३.गणू अहेलाजी २४.शिवराम रामजी २५.आबाजी कृष्णा २६.राजाराम बापू २७.राघो दादा २८.भाऊ नाना २९.बलवंता मनाजी बुजडया ३०.कवराजी दादा पा ३१.बापू दादा पा ३२.अहलेजी नाना पा ३३.नाना आनाजी भिगुले ३४.भगवंता सखाराम ३५.सखाराम कुसा भिगुले ३६.दगडू लुक्ष्मन ३७.रागुनाथ रावजी पा ३८.मारुती विटू काळ्या ३९.दगडू महादू Download
312 वैजापूर भादली महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.सखाराम चिमणाजी २.शहाजी अवचित ३.नवसा दाजी ४.महादू नागू चवधरी ५.भिला तुकाराम ६.सगाजी हैबती चवदरी ७.तिमाजी चवदरी ८.नारयण सतवा चवदरी ९.मोहन कासिबा १०.रामा महादू ११.बापू शिवाजी हिरळे १२.आबाजी बाबा भवर १३.रामजी गंगाराम १४.कुसा काशी १५.गंगाराम विठू पाटील १६.धोंडी आबाजी १७.विठू दाजी सोनाजी १८.दाजी सोनाजी १९.बापू शहाजी २०.रंभा शाब २१.भिका बापू २२.भिका मल्हारी सरोदे २३.सकाराम गहनाजी २४.दगडू पुंजा पाटील २५.गणू जाधव २६.त्रिंबक .... २७.पांडू कोंडाजी पाटील २८.अण्णाजी कोंडाजी २९.रंभा केसू पाटील ३०.सटवा ३१.गब कासी बा ३२.गाडोजी येडू Download
313 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १. .....गोविंदा गाढवे २.रामा गोविंदा गाढवे ३.भिमाजी सखाराम ४.पुजाबा दत्ताजी गाडवे ५.यमाजी केसू संदे ६.अनंदी मर्द सटवा ७.भिकू धोंडी पाटील ८.कुसराम राणू मोहिल ९.रामजी दुताजी मोहिल १०.बाला भवानी गवळी ११. अवचिता गणू संदे १२.सखाराम देवजी कावरे १३.आवडाजी धोंडी संदे १४.पांडू भगवंता संदे १५.आनंदा रामजी भगवंता १६.सादू उमाजी प कालसे १७.दारकू सदू धारोडे १८.विठोबा गोविंदा १९.महादू रामजी २०.बापू त्रीम्बका Download
314 वैजापूर भटाणा महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक 1.अण्णाजी व 2.पार्वती मर्द महादू 3.संभाजी व केसू 4.लक्ष्मन भिकाजी 5.इसाजी व हसाजी 6.भवानी महादू पा 7.भिका व रामजी पा 8.केसू व यशवंता पा 9.परसराम हरी 10.रामा व बापू 11.पार्वती मर्द 12.शहाजी व जिजा पा 13.तुकाराम व बापू पा 14.तुकाराम पा 15.नबजी व 16.लक्ष्मन बग्गाजी 17.लक्ष्मन 18.गोविंदा व जिजा 19.सदु 20.बाजी व भगवंता पा 21.किसान आबा पा 22.तात्या पा 23.कुशा व गोविंदा 24.ऐकू व गंगाराम 25.रावजी व बाबुराव 26.सदु व अण्णाजी 27.श्रीपती व गणपती 28.कुदा व बापू माळी 29.बापू व सटवा 30.बाला व सखाराम 31.ममताजी व बाला शिंदे 32.धोंडी व रघुनाथ 33.भवानी व 34.भगवंता व नारायन 35.कृष्ण व दारकुं 36.रामा व विठोबा 37.दगडू व मोनी 38.दुर्गा व मोनी 39.महादू व अण्णाजी 40.गानू व गंगाराम 41.दगडू व दादा 42.आहेलाजी व बालाजी 43.महादू व 44.लक्ष्मन व गानू 45.लक्ष्मन व पांडू 46.हनमंत व जीवजी 47.यशवंता व गंगाराम 48.बाला व कृष्णा गाडे 49.विठू व अण्णाजी 50.रखमाजी व लक्ष्मन 51.शेकू राजाराम 52.रामा व 53.महादू व जीवजी 54.बाजी व दाजी 55.हानमन्त व रामजी Download
315 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.बापू व दादु पा २.आबाजी व शाहजी ३.कृष्णा व दादा पा ४.रावजी व सटवा पा ५.रामा व कलू? शिंदे ६.रामा व नबजी ७.सखाराम व राणूबा ८.विठोबा व ९.तुलसा व गंगाराम Download
316 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.नागू व येसू जेदे २.तात्या व बापू भगत ३.राजाराम बनसाडे ४.बाबा व शिवराम पा ५.सखाराम व गंगाराम ६.बाबा व भवानी ककाल ७.सकू मर्द राजाराम ८.महसु व कासी प ९.बाला व म्हसू पा १०.तात्या व उदा प ११.चंदू व म्हसू पा १२.नाना व जयाजी पा १३.कुशा व जयाजी पा १४.सखाराम व जयाजी १५.पांडू व म्हातारा मगर १६.तुकाराम व परताब १७.मोहना व भवानी लोणीकर १८.सरजाबाई मर्द खंडू १९.मानू व नाना पा २०.भाऊ व नारायण २१.म्हसू व खंडू पवार २२.नसू व चवधरी २३.बाबा व पथा पा २४.बलवंता व सदाशिव पा २५.तुकाराम व भवानी पा २६.दसरथ व सटवा पा २७.रावजी व कसी २८.भाऊ व कोडाजी पा २९.कासीराम व रावजी ३०.गंगाराम व लुक्ष्मन पा ३१.जानकू व रायभान पा ३२.कनू व नाना पा ३३.लुक्ष्मन व हणमता पा ३४.पांडू व म्हातारा मगर ३५.कृष्णा व पांडू ३६.प बा व रामजी ३७.बल्या व मोहना ३८.कुसा कुनबी ३९.तुकाराम व विठोबा ४०.भगवंता व विठोबा Download
317 वैजापूर कोल्ही महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.इरभान व येसू २.शहाजी व महादू ३.हनमंत व महादू ४.भावड्या व भिव ५.महादू व काळोजी ६.शांब व कृसा ७.दादा व बाप्पाजी ८.कान्हू ९.म्हसू व संभू १०.बाप्पाजी व कृष्णा ११.आबा व कृष्णा १२.सुलाजी व कृष्णा १३.चंद्रभान व येसू सेटे १४.परसू व येसू सेटे १५.धोंडी व लक्ष्मन १६.तुला व अप्पा १७.खंडू व येशू १८.काळोजी व सक्रा १९.भावड्या व भवानी २०.सदाशिव व विठू २१.हरी व रामा २२.धोंडी व Download
318 वैजापूर खरज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.जिजा भिवा २.बलवंता विठोबा वाकलकर ३.पुंजा लक्ष्मण गाडे ४.बाबा लक्ष्मण गाडे ५.महादू गंगाराम गणू ६.गब केसू शेळके ७.गब गोपाल बरसे ८.भवानी रामचंद्र धोत्रे ९.रभाजी कडू कुणबी १०.रावजी देव भाटे ११.तुकाराम नथू गुंजाळ १२.भवानी गणू १३.बाबुराव जिजा १४.दाजी जिजा १५.मथु शिवाजी १६.विठोबा त्रिंबका १७.दाजी इसराम १८.गणू चंद्रभान घागरे १९.बाला यशवंता २०.पांडुरंग आबाजी २१.दाजी भिवा २२.रामराव भाऊ २३.रामराव भाऊ २४.सदू भिका २५.भिका रामजी २६.पाटील बा मयाजी २७.वना गोविंदा घागरे २८.आबा बापू बरसे Download
319 वैजापूर टुणकी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.खंडू व हैबती जाधव २.मोहना व हैबती जाधव ३.सखाराम व हरी ४.फकिरा व मकू ५.श्रीपती व राजाराम ६.रावजी व गणू ७.भवानी व रघु ८.महादू व दाजी पाटील ९.रामा व रखमा गारे १०.सेकु व नाना पाटील ११.पिलाजी व गंगाराम १२.यादू व गंगाराम १३.लुक्ष्मन व गोविंदा १४.जाणू व गोविंदा १५.व माणू १६.बलवंता व परसराम १७.तात्या व परसराम १८.दगडू व सटवा पाटील १९.रखमाजी व हन्वंता २०.म्हसू व दारकू २१.धोडी व आपा २२.श्रीपती व राजाराम २३.रामा व साहू २४.रामजी व त्रिंबका २५.देवराव व भाऊ २६.बाला व महादू २७.शाहजी व आबाजी २८.व भिवा २९.व त्रिंबका ३०.भाऊ व आबाजी ३१.राई मर्द साहू ३२.गणू व बनू गावकर Download
320 वैजापूर तिडी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.गहेनाजी व देवजी प २.कारोजी व कचू प ३.तुकाराम व जैराम प ४.रामा व जैराम प ५.रखमाजी व जैराम ६.सखाराम व ७.भिकाजी व आनाजी प ८.रामा व खंडू पाटील ९.खंडू व रावजी प १०.बाबुराव व रावजी ११.विठोबा व आपा प १२.देवराव व आपा प १३.आपा व रामा पा १४.महादू व विठोबा प १५.राजाराम व माधव प १६.आपा व हन्वंता पा १७.अमृता व सयाजी पा १८.बापू व केसू पा १९.मल्हारी नारायण काळे २०.वनाजी सखाराम साळूके २१.विठोबा व रखमा साळूके २२.देवराव व केसू पा २३.महिपती व जीवजी पा २४.अप्पा हन्वंता पा २५.परभू व मल्हारी पा २६.धोंडी व मादू जाधव २७.गणपती व बकाजी कराळे २८.भिकाजी व नारायण कदम २९.सखाराम व गोविंदा Download
321 वैजापूर पिंपळगावखंडाळा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.लुक्ष्मन व पांडू पाटील २.भीमा मर्द विठोबा ३.रावजी व गंगाराम वलद ४.नथू कचू पाटील ५.कोंडाउ मर्द लुक्ष्मन ६.बाबुराव विठू पाटील ७.देवराव व तुकाराम ८.रामा व कासी ९.सदू व कासी पाटील १०.गणपती व म्हसू पाटील ११.गणपती व दाजी १२.व खडू पा १३.दाजी व म्हसू पाटील १४.बलु मर्द गंगाराम पाटील १५.शाहजी व सतु पाटील १६.शिवराम व महादू पाटील १७.राजाराम व आनंदा १८.हन्वंता व खंडू पाटील १९.रावजी व खंडू पाटील २०.नाना व कसी पाटील २१.देवराव व खंडू पाटील २२.विठोबा व देऊ पाटील २३.भिका व सटवा पाटील २४.रखमाजी व दुरगाजी २५.राधा मर्द महादू २६.झुबा व सादु पाटील २७.जाई मर्द विठाबा २८.भाऊ सालु ढेकुकर २९.रामा व हनवंता Download
322 वैजापूर महालगांव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.रामा व मल्हारी २.तुकाराम व पुजा ३.नागू व मल्हारी ४.खंडू व पांडू ५.सक्रा व हरी ६.आबाजी व पिराजी ७.लक्ष्मी मर्द पुजा ८.तुकाराम व सखाराम ९.सदू व भाऊ १०.दारकू व गोविंदा सानवले ११.मल्हारी व महादू सीगारे १२.दाजी व रामजी पा १३.बाळू व रामजी प १४.बापू व महादू पा १५.रामा व येसू झगरे १६.गोविंदा व विटू गलडे १७.नारायण व विटू गलडे १८.हरी व विटू गलडे १९.हनमंता व मानकू २०.राउ व अनाजी २१.धोंडी व सुभाना बुचे २२.भिकू व गणू गलाडे २३.श्रीपती व पांडू गलाडे २४.देवराव व राजाराम गलाडे २५.सखाराम म्हसू २६.तुकाराम व भवानी जगदले २७.मनुबाई मर्द गोमा सिगरे २८.पार्वती मर्द गंगाराम २९.देवराव व लुक्ष्मन पा ३०.पु..व पांडू पा ३१.रावजी व बापु पा ३२.एकनाथ व विठोबा माळकरी ३३.मनाजी व चिमा ३४.कोडाजी व बाबाजी चवगुले ३५.भाऊ गणपती चवगुल ३६.तुकाराम बाबाजी चवगुल ३७.रामा गणपती चवगुल ३८.भिकू गणपती चवगुल ३९.गोविंदा अमरता ४०.सई मर्द आनदा ४१.रावजी व आनंदा ४२.धोंडी व बाबाजी ४३.धोंडी मर्द सुभाना ४४.बलवंता व ४५.बड्या व गोमा सिगरे ४६.गवाजी व लुक्ष्मन ४७.लुक्ष्मन व रामा सिगरे ४८.चिमा व धोंडी ४९.कुश व म्हसू ५०.गोविंदा व पांडू [करडे?] Download
323 वैजापूर मुर्शदपुर महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.सदाशिव रामजी पा २.सखाराम रामजी पा ३.पुजा म्हसू पा ४.शिवराम परवाता पा ५.देवराव तारया ६.दराकू सदु पा ७.शहाजी महादू ८.गबड्या राणू ९.बाळा रामजी नागुड्या १०.धोंडी बजा साबरे ११.नारायण भिव गुडे १२.कृष्णा खंडू १३.दगडू महादू १४.हनवंता लुक्ष्मन गायकवाड १५.विठोबा सदाशिव नाईक १६.कुशा विठोबा नागुडे १७.भिव राम काळे १.८महादू पिसाळ Download
324 वैजापूर लाखखंडाळा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.महादू व देऊ २.बायरू व लुक्ष्मन ३.जिजा व लाल Download
325 वैजापूर Wadji महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.नथू चंद्रभान प २.गणपती गोविंदा ३.हरी कृष्ण पा ४.मुकता दुर्गा पा ५.राजाराम सदु प ६.भागा सतु प ७.गणू रुद्र मिसाल ८.गोविंदा बापू ९.विठोबा पा १०.अंबाबाई मर्द रामा ११.हनमता Download
326 वैजापूर Satana महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.हनवंता व माकुजी प २.आबा वा मादजी पा ३.तुकाराम वा भवानी ४.माहाद्या व भवानी प ५.गोविंदा वा बाजी जाधव ६.विटू व निबा प ७.मल्हारी व नागू जाधव ८.विटू व मादु मानजरे Download
327 वैजापूर Hingane Kannad महसुली अभिलेखे इतर १.कोंडी बाप रावजी व बलवंत पा २.तात्या व हनवंत पा ३.रामा उर्फ भवानी बाप पांडू ४.सारजा बा व हनवता प ५.तुकाराम व महेपती भिवगावकार ६.सखाराम व मथाजी ७.किसन बाप नामदेव ८.हिवळया बाप पांडू व मनाजी ९.सयाजी बाप भगवंता व सयाजी Download
328 वैजापूर पारळा महसुली अभिलेखे जबानी १.भिकाजी येसू पवार २.गोविंदा पांडू पवार Download
329 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.राधाजी सोनजी प २.बलवंता बगाजी प ३.परभाजी फकिरा प ४.लुक्ष्मन ५.शामराव गहेनाजी ६.गणू राजाराम प ७.विठोबा गोविंदा प ८.पुंडलिका गणू प ९.रावजी राम प १०.दादा बचू ११.म्हाताऱ्या बचू प १२.हरी मल्हारी पा १३.पांडू गोविंदा १४.रंभाजी सदू १५.राघो पठाडे १६.विनायक राम कुलकर्णी १७.नागू सोनजी Download
330 वैजापूर बोरसर महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.तावजी कुणबी २.बाळाजी कुणबी Download
331 वैजापूर धोंदलगांव महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.नर्मदा मर्द मुकाताजी पा Download
332 वैजापूर जरुळ महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.गगाबाई जवजे मल्हारी Download
333 वैजापूर Shioor महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.३५५-लुक्ष्मन धोंडू २.७३-गजाजी रावजी Download
334 वैजापूर Virgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.रंभाजी शिवराम [बारीसे ?] Download
335 वैजापूर परसोडा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.पांडू व देवराव २.भिका व दाजी ३.ल्क्षुमन व नागू ४.गणपती व महेपती पा ५.बाबुराव व गणपती पा ६.खंडू व भवानी चीकणे ७.सखाराम भवानी ८.हनवांता व तुकाराम ९.महादू व सनघर १०.रखमाजी आनंदा पा ११.रावजी व आनदा पा १२.सगाजी व कचू पा १३.विठोबा व कचू पा १४.पांडू व कचू प १५.गणपती व निबाजी पा १६.अनदा व महादू प १७.चंदू व महेपती प १८.केसू व नारायण खिलारी १९.भिकू व सतवाजी पा २०.बापू व सतु पा बेलापूरकर २१.गज्याबा वा मनाजी पा २२.लक्षमण व मनाजी पा २३.काशीबा व दुरगाजी आडाव २४.गोविंद रावजी सोनवणे २५.देवराव कुशाबा २६.त्रीम्बका कचू २७.सुखदेव कचू २८.नामदेव सयाजी पवार २९.तुकाराम गणपती पवार ३०.माधवराव गोविंदराव ३१.रावजी धोंडू मस्के ३२.शहाजी धोंडू मसके ३३.गोविंद व निकम ३४.भिवा व भवानी ३५.येशवंत व एकनाथ ३६.महादू शहाजी गांधले ३७.येमाजी व येसू ३८.मोहनी गागाराम भगत ३९.शहाजी राघोजी भगत ४०.रावजी मल्हारी भगत ४१.देवराव मल्हारी भगत ४२.तुकाराम मनाजी खिलारी ४३.विठोबा लक्षमन ४४.रामा लुक्ष्मन गाडवे ४५.हनवंत रामा गाडवे ४६.बाळा व रामा गाडवे ४७.गोविंदा रामा गाडवे ४८.कमळाबाई मर्द आबा ४९.रामा व कचू कळे ५०.दगडू व कचू काले ५१.तुकाराम व पाचपुते ५२.रंगू मर्द Download
336 वैजापूर Wanjargaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.फाटलेले व आमृता २.फाटलेले व आमृता ३.यशवंता व आमृता ४.मोहना व आमृता ५.पांडू व रामजी ६.नारायण व रामजी ७.भाऊ व गणपती ८.रखमाजी व मोहना ९.मथाजी व नारायण १०.मथाजी धोंडीबा ११.नारायण बापू १२.महपती बापू १३.नागू रामजी १४.रंभा रामजी १५.खंडू सतु १६. विठोबा गोपाला १७.हरी माथाजी १८.पांडू सतु १९.दमाजी कुशाबा Download
337 वैजापूर गोदगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 १.हन्वंता भवानी प २.भवानी बापू प ३.कृष्ण बापू ४.धोंडी रावजी प ५.तुकाराम लुक्ष्मन ६.लुक्ष्मन रभाजी ७.यशवंता संभाजी ८.रावजी हैबती ९.विठू हैबती १०. कचू खंडू प ११.बाजी भोजा १२.नाना हैबती Download
338 वैजापूर Wakla महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.किसन अमरसिग परदेसी २.रामसिंग परदेसी ३.दीपाउ मर्द परदेसी ४.केसू भवानी नाद ५.चंद्रभान केसू नाद ६.गानू अनाजी गाडके ७.बारक्या रखमाजी ८.गणू ९.कोडाजी बापू १०.बाळा गणू ११.चिमा नाना १२.सोनजी नरसू १३.कुसा बगाजी बनकर १४.गिलजाबा बापू पा १५.मोहनाजी सगाजी पा १६.दादा सटूबा १७.हनवंता ..परदेसी १८.नामदेव दाजीपा १९.गणू अनाजी पा Download
339 वैजापूर भगुर महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक १.गरभाजी व हनुवंता २.बारक्या गरबाजी ३.म्हातारा गरभाजी ४.आबा गरभाजी ५.धोंडू गरभाजी ६.यमुना गरभाजी ७.भागू मर्द म्हातारा ८.राहा मर्द आबा ९.फकिरा विठोबा जरके १०.गंगूबाई मर्द फकीर ११.खुशाबा सखाराम नांदे १२.भीमी मर्द सखाराम १३.ठक मर्द खुशा १४.गिरजी बाप कुशा १५.जयराम कुशा १६.लक्ष्मण गणपती जाधव १७.गणपती दादा चव्हाण १८.शहादु दादा १९.दसऱ्या दादा २०.दगू मर्द दादा २१.आंबा मर्द गणपती २२.शेवन्ती मर्द दसऱ्या २३.भागू मर्द शहादु २४.रंभी बाप गनू २५.मनी बाप शाहदू २६.रेनी बाप शाहद २७.तिरक्या वा गणपती २८.लक्ष्मण गणपती २९.रामा ज्योती जाधव ३०.पार्वती मर्द रामा ३१.गंगाराम भाऊ जाधव ३२.पांडू नामा ३३.भागू मर्द गंगाराम ३४.रंभा मर्द गंगाराम ३५.जाई मर्द नाना ३६.लक्ष्मी मर्द पांडू ३७.येस बाप गंगाराम ३८.कासी बाप गंगाराम ३९.सरी बाप गंगाराम ४०.जणी बाप गंगाराम ४१.भाऊ गंगाराम ४२.विठोबा आनंदा बिलबिले ४३.डेम बाई ब आनंदा ४४.निरी मर्द विठोबा ४५.त्रिंबक ज्योती ४६.गणू त्रिंबका ४७.तुकाराम हरी ४८.धुरपती मर्द त्रिंबका ४९.मदया त्रिंबका ५०.नागू त्रिंबका ५१.रंभ्या त्रिंबका ५२.अप्पा व// गंगाराम ५३.शिवराम आप्पा ५४.सीता बाप आप्पा ५५.येसूराम आप्पा ५६.गोविंदा उपजी ५७.दूरपती मर्द गोविंदा ५८.गंगाधर गोविंदा ५९.दूरपती बाप गोविंदा ६०.बापू व दादा पा ६१.शामा मर्द बापू पा ६२.भागू मर्द देवीराव ६३.तात्या बापू पा ६४.सिरप्या बापू पा ६५.किसन हनुमंता पा ६६.सखाराम हनवंता ६७.ताराजी धनजी पा ६८.यशवंता ताराजी पा ६९.किसन ताराजी पा ७०.यादव ताराजी ७१.अवध तारजी ७२.गोपा मर्द तारजी ७३.सकू मर्द यादव ७४.यसु मर्द यशवंत ७५.सीता मर्द किसन ७६.भिकी मर्द अवध्या ७७.गणपती शिवराज ७८.सुंदरी बाप ताराजी ७९.मणी बाप ताराजी ८०.रामू आबाजी ८१.अरुणा मर्द आबाजी ८२.गुजा मर्द रामू ८३.बाळा व रामू ८४.बाजी रामू ८५.पिल्ली बाप रामू ८६.येवली बाप रामू ८७.यशवंता लक्ष्मण निघोट ८८.गणू यशवंता ८९.राई मर्द यशवंता ९०.धुरपती मर्द गनू ९१.सकू मर्द गनू ९२.सारजा मर्द उधाजी ९३.रामजी येडोबा कदम ९४.नंदा मर्द रामजी ९५.नाना व मुरहारी चव्हाण ९६.सुभाना बापू काळे ९७.धोंडी सुभाना काळे ९८.रामा सुभाना ९९.लक्ष्मण सुभाना १००.भवानी सुभाना १०१.येसू मर्द सुभाना १०२.रखमा मर्द धोंडिबा १०३.गंगू मर्द रामजी १०४.आरुनी मर्द लक्ष्मण १०५.लक्ष्मी मर्द भवानी १०६.तुळशी बाप धोंडिबा १०७.मंजुळी बाप रामा १०८.म्हाळसी बाप रामा १०९.सुंदरी बाप रामा ११०.भीम्या धोंडिबा विठलया भवानी १११.तान्ही बाप रामा ११२.जनी बाप लक्ष्मण ११३.आन्ही बाप लक्ष्मण ११४.यमु बाप लक्ष्मण ११५.अमृता सखाराम लिदने ११६.महिपती सखाराम ११७.देऊ मर्द रानाबा ११८.भिकीमर्द अमृता ११९.पुंजी बाप रानाबा १२०.गोपाळा अमृता जाधव १२१.अमृता गोपाळा १२२.खंड्या गोपाळा १२३.गंगी मर्द गोपाळा १२४.सावित्री बाप गोपाळा १२५.कृष्णीं बाप गोपाळा १२६.सरी बाप गोपाळा १२७.देवजी लक्ष्मण वाघ १२८.बाळा देवजी १२९.महादू रामजी १३०.सुरू मर्द रामजी १३१.गंगू मर्द रामा १३२.सीता बाप बाळा १३३.पाटीलबा गहिनाजी १३४.दगडी मर्द पाटीलबा १३५.दाजी पाटीलबा १३६.वनाल्या पाटीलबा १३७.नरु कान्हू गुडदे १३८.रामा नरु १३९.राणी मर्द नरु १४०.ना-या नारू १४१.अमृता नरु १४२.सावित्री बाप नरू १४३.सुंदरी बाप नरु १४४.भावड्या तात्या सरोदे १४५.बाळा भावड्या १४६.भिका भावड्या १४७.हणाउ मर्द भाऊ १४८.कोंडी मर्द बाळा १४९.बारक्या भाऊ १५०.मनी बाप भाऊ १५१.संभाजी वतात्या सरोदे १५२.मथाजी तात्या १५३.धुरपती मर्द संभाजी १५४.लक्ष्मी मर्द मथाजी १५५.रखमी मर्द येसूबा १५६.एकनाथ येसूबा १५७.मानाजी जयराम १५८.रुख्मी मर्द मनाजी १५९.झीपऱ्या मनाजी १६०.कोंडी बाप मनाजी १६१.जाई बाप मनाजी १६२.यकु पाटीलबा १६३.गऊ मर्द पाटीलबा १६४.सखाराम जयराम पाडेकर १६५.तोळी मर्द सखाराम १६६.दगड्या सखाराम १६७.मनी बाप सखाराम १६८.खंडू नारायण १६९.भिकी मर्द खंडू १७०.धोंड्या खंडू १७१.लक्ष्मण महीमाजी चव्हाण १७२.ताई मर्द लक्ष्मण १७३.बाळ्या लक्ष्मण १७४.पारी बाप लक्ष्मण १७५.लक्ष्मण निंबाजी १७६.भागू मर्द लक्ष्मण १७७.बाळाजी बकाजी मांढरे १७८.लक्ष्मण बाबाजी मांढर १७९.रंभा मर्द बाबाजी १८०.रामा बाबाजी १८१.राणू बाबाजी १८२.धोंडी बाबाजी १८३.परवता पांडू १८४.दगडू पर्वता १८५.पाटीलबा परवता १८६.रंभा मर्द परवता १८७.भागू मर्द दगडू १८८.रंभा व परवता १८९.चंद्रभान परवता १९०.सिति बाप परवता १९१.गणू पांडू पा १९२.राई मर्द गणू १९३.कावी मर्द १९४.बापू गानू १९५.तात्या गणू १९६.वाल्या गणू १९७.बकू मर्द नारायण भराड १९८.राधा मर्द देवराव १९९.गंगड्या मराटा २००.दाजी मल्हारी पा २०१.शामा तात्या २०२.पांडू रामचंद्र २०३.मारुती पाटीलबा २०४.सकू मर्द दाजी पा २०५.मंजुळी मर्द शामा २०६.जानकी मर्द पांडू २०७.रानी बाप तात्या २०८.त्रिंबका दाजी २०९.कुशी बाप दाजी २१०.तान्ही उर्फ ऐशी बाप शामा २११.गबजी नालजी जाई मर्द गबजी २१२.लक्ष्या गबजी २१३.राई बाप गबजी २१४.लक्ष्मी बाप गबजी २१५.हरी काशिबा डुकले २१६.भाग्या हरी २१७.मनू मर्द हरी २१८.पाटीलबा बाळाजी २१९.दगडू पाटीलबा २२०.रामा पाटीलबा २२१.गंगू मर्द पाटीलबा २२२.बळी मर्द दगडू २२३.पांडू पाटीलबा २२४.रामजी नालजी २२५.गउ मर्द नालजी २२६.भिऊ मर्द रंभु २२७.भिकू मर्द रामजी २२८.नागू रामजी २२९.येणी बाप रामजी २३०.मनी बाप रामजी २३१.पाटीलबा रामजी २३२.ठकू मर्द रामजी २३३.भिकी मर्द पाटीलबा २३४.राधी मर्द पाटीलबा २३५.येणी बाप पाटीलबा २३६.पुंजा पाटीलबा २३७.आनंदा पाटीलबा २३८.गेहनाजी सदाशिव २३९.नामदेव गेहनाजी २४०.गोविंदा गेहनाजी २४१.सावळ्या गेहनाजी २४२.बाजी गेहनाजी २४३.सकू मर्द गोविंदा २४४.राधा मर्द सावळ्या २४५.पुंजी मर्द बाजी २४६.किसन बाजी २४७.मुलगी बाप गोविंदा २४८.तुकाराम संभाजी २४९.भीमा मर्द संभाजी २५०.पाटीलबा मनाजी. २५१.दवलू पाटीलबा २५२.काशी पाटीलबा २५३.नागू पाटीलबा २५४.तात्या पाटीलबा . २५५.साळू मर्द दादा २५६.लक्ष्मी मर्द दव लू २५७.भागी मर्द दवलू २५८.गीती मर्द काशी २५९.राई मर्द नागू २६०.सोनी बाप दव लू २६१.आवडी बाप दव लू २६२.बापू बाप दव लू २६३.झब्या बाप दव लू २६४.दादा व भाई २६५.तान्ही बाप खंडू २६६.रंगराव विठोबा चितळेकर २६७.श्रीपती रंगराव २६८.राधा मर्द रंगराव २६९.सखाराम सटवा शिंदे २७०.गोपाळा सखाराम २७१.रामड्या सखाराम २७२.साळू मर्द सखाराम २७३.शामा सखाराम २७४.बिनु सखाराम Download
340 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 फाटलेले व म्हसू पा Download
341 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 फाटलेले व रावजी पा Download
342 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नामदेव व हन्वंता पा Download
343 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नागू व बाळू Download
344 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बलवंता व किसन Download
345 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 यशवंता व शहाजी Download
346 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सेकु व शहाजी पा Download
347 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सयाजी व म्हसू Download
348 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 चंद्रभान व म्हसू Download
349 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 धोंडी व दादा पा Download
350 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सदू व तुकाराम Download
351 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सेकु व कोंडाजी Download
352 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 लालू व महादू पा Download
353 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 आबा व महादू Download
354 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नाना व गणू पा Download
355 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गिरजा व सखाराम पा Download
356 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गिरजा व सखाराम पा Download
357 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 फाटलेले व पांडू पा Download
358 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 विठूबा व पांडू पा Download
359 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 फाटलेले व रंभाजी Download
360 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 फाटलेले व रंभाजी Download
361 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नारायण व गणू पा Download
362 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 राऊबाई गोपाळा Download
363 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 धोंडी व दादा / परभाजी व गोविंदा Download
364 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 साळू व हरी Download
365 वैजापूर माडकी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नागू व बापू Download
366 वैजापूर Walan भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) राधाबाई जावजे यकनाथ Download
367 वैजापूर Sakegaon जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) धुवा श्रीपती Download
368 वैजापूर Sakegaon जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) देवराव बाबुराव Download
369 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बापू तुकाराम Download
370 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) नाले बाप तुकाराम Download
371 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) नाले बाप तुकाराम Download
372 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बाप बारकू ना देवजी Download
373 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) दामू बाप पाटीलबा Download
374 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बापू मा नाद कालु Download
375 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बापू सखाराम Download
376 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) काशु बापू गंगाराम Download
377 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) आस `भागीराज Download
378 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) सदू व बळवंता Download
379 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) विठोबा सुका Download
380 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) चिंधा Download
381 वैजापूर कविटखेडा जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) गोटीराम विठोबा Download
382 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) शेकू बाबुराव Download
383 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) सई बाप पुंजाबा पांडू Download
384 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बाप भाऊ वल्द काशीराम पाटील, कुसन देवबा नाना पाटील Download
385 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) शहादू बाप महादू, येसू, बाप भाऊबा काशीराम पाटील Download
386 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बाप दादा सेमाजी, बाप मारुती Download
387 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) नारायण रंभाजी हरी Download
388 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बाप श्रीपत Download
389 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) सई बाप पुंजा, धोंडी बाप नामदेव गणपती पाटील Download
390 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) कौशी बाप तान्हाजी व पुंजाजी Download
391 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) गितीराय दादा,भागाजी व महादू, लक्ष्मण Download
392 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बाप तुकाराम वा रामा, बाप जयवंतराव Download
393 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) बाप र भाव, बळवंता पाटील Download
394 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) आसर्या बाप तात्या Download
395 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) देऊ मर्द तुकाराम Download
396 वैजापूर अचंलगांव जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) आबा व पेश्वता, आहेलाबाई Download
397 वैजापूर Sakegaon जन्म मृत्यु नोंदी जन्म मुत्यु नोंदी रजिस्टर (गाव नमुना 14) देवराव श्री बाप पांडू Download
398 वैजापूर जरुळ मराठवाडा पुरालेख जबानी गंगाबाई जवजे मल्हारी Download
399 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व सतु बादर Download
400 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम व रामा पा Download
401 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भवानी माहदू नाथ Download
402 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 दादाउ व भाऊ पा Download
403 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सदू व भवानी पा Download
404 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 राजाराम व भवानी पा Download
405 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सदू व भवानी पा Download
406 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 खंडू व दारकू पा Download
407 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पांडू व दारकू पा Download
408 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 लानू व दादू पा Download
409 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रघुनाथ व दादू पा Download
410 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 दादा व सक्र पा Download
411 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कृष्णा व देवजी Download
412 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बाळा ब रामा तुपे Download
413 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 राधाबाई मर्द रघुनाथ Download
414 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 श्रीपती व यमाजी Download
415 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 खंडू व जनाजी Download
416 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 साधू रेणू काळे Download
417 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बापू म्हसू बरगावकर Download
418 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भावड्या मनाजी पखरीकर Download
419 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 हैबती बाळा Download
420 वैजापूर बाभूळगावबु. महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुळा खंडू तांबे Download
421 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 लक्ष्मण व हनवंता पा Download
422 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिका व सुलाजी पा Download
423 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 अप्पा व भाऊ पा Download
424 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व भाऊ पा Download
425 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तात्या व Download
426 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिका व मल्हारी चवन Download
427 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 मनाजी व दाजी पा Download
428 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बगा व सकरा Download
429 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बापू व बाळा चवधरी Download
430 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रावजी व लहनु ताबोली Download
431 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नारायण ढमाल Download
432 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम नवल Download
433 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व बापू Download
434 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व पांडू चव्हाण Download
435 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 खंडू व पांडू सदाफळ Download
436 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गेनू व भिका नावळ Download
437 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नाना महादू वरपे Download
438 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम मनाजी गायके Download
439 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बापू व धोंडी वादर Download
440 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सावळ्या वा कुसा पानसर Download
441 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 महादू व वामन वाटे Download
442 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 यशवंता व विटू नावर Download
443 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 यशवंता व लक्ष्मण जाधव Download
444 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 खंडू व गंगाराम Download
445 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा विटू धुमाळ Download
446 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सादू धुमाळ Download
447 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 माहदू व गंगाराम धुमाळ Download
448 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम व गंगाराम Download
449 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिका व विठूबा Download
450 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व Download
451 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 जबा व गणू माळी Download
452 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बारकू व पांडू सदाफळ Download
453 वैजापूर बाबतरा महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सदाशिव कराड Download
454 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बापू व दादू पा Download
455 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 आबाजी व शाहजी Download
456 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कृष्णा व दादा पा Download
457 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रावजी व सटवा पा Download
458 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व कलु शिंदे Download
459 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व नबजी Download
460 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम व राणूबा Download
461 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 विठोबा व Download
462 वैजापूर भिंगी महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुलसा व गंगाराम Download
463 वैजापूर बोरसर महसुली अभिलेखे इतर तावजी कुणबी Download
464 वैजापूर बोरसर महसुली अभिलेखे इतर बाळाजी कुणबी Download
465 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नागू व येसू जेदे Download
466 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तात्या व बापू भगत Download
467 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 राजाराम बनसोडे Download
468 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बाबा व शिवराम पा Download
469 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम व गंगाराम Download
470 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बाबा व भवानी ककाल Download
471 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सकू व मर्द राजाराम Download
472 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 महसु व कासी प Download
473 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बालू व म्हसू पा Download
474 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तात्या व उदा प Download
475 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 चंदू व म्हसू पा Download
476 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नाना व जयाजी पा Download
477 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कुशा व जयाजी पा Download
478 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम व जयाजी Download
479 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पांडू व म्हातारा मगर Download
480 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम व परताब Download
481 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 मोहना व भवानी लोणीकर Download
482 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सरजाबाई मर्द खंडू Download
483 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 माणू व नाना पा Download
484 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भाऊ व नारायण Download
485 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 म्हसू व खंडू पवार Download
486 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नसू व चवधरी Download
487 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बाबा व पथा पा Download
488 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बलवंता व सदाशिव पा Download
489 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम व भवानी पा Download
490 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 दशरथ व सटवा पा Download
491 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रावजी व कसा Download
492 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भाऊ व कोडाजी पा Download
493 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कासीराम व रावजी Download
494 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गंगाराम व लक्ष्मण पा Download
495 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 जानकू व रायभान पा Download
496 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कनू व नाना पा Download
497 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 लक्ष्मण व हणमता पा Download
498 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पांडू व म्हातारा मगर Download
499 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कृष्णा व पांडू Download
500 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 प बा व रामजी Download
501 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बल्या व मोहना Download
502 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कुसा कुनबी Download
503 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम व विठोबा Download
504 वैजापूर चिकटगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भगवंता व विठोबा Download
505 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गोविंदा गाढवे Download
506 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा गोविंदा गाढवे Download
507 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिमाजी सखाराम Download
508 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पुजाबा दत्ताजी गाडवे Download
509 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 यमाजी केसू संदे Download
510 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 अनंदी मर्द सटवा पा Download
511 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिकू धोंडी पाटील Download
512 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 कुसराम राणू मोहिल Download
513 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामजी दुताजी मोहिल Download
514 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बाला भवानी गवळी Download
515 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 अवचिता गणू संदे Download
516 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम देवजी कावरे . Download
517 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 आवडाजी धोंडी संदे Download
518 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पांडू भगवंता संदे Download
519 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 आनंदा रामजी भगवंता Download
520 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सादू उमाजी प कालसे Download
521 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 दारकू सदू धारोडे Download
522 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 विठोबा गोविंदा Download
523 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 महादू रामजी Download
524 वैजापूर भालगाव महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बापू त्रीम्बका Download
525 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भीमा मर्द दाजी गव्हाणे Download
526 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 दादा व गोविंदा पा Download
527 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सदाशिव व विटू प Download
528 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम व गणपती प Download
529 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सदू व पांडू प Download
530 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुलसीराम व हरी प Download
531 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 इसराम व कृष्ण प Download
532 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 महादू व आनंदा प Download
533 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामजी व देऊ प Download
534 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नारायण दासरत हिवरकर Download
535 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिका चंदू सिउरकर Download
536 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 त्रीम्बका व भाऊ पा Download
537 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 विठू आनंदा प Download
538 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 हनवता जयाजी Download
539 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 फकिरा तुकाराम प Download
540 वैजापूर पेडेफळ महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुकाराम कृष्ण सिउरकर Download
541 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 राधाजी व सोनजी प Download
542 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बलवंता व बगाजी प Download
543 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 परभाजी व फकिरा प Download
544 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 लक्ष्मण व Download
545 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 शामराव व गहेनाजी Download
546 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गणू व राजाराम प Download
547 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 विठोबा व गोविंदा प Download
548 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पुंडलिका व गणू प Download
549 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रावजी व राम प Download
550 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 दादा व बचू Download
551 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 म्हाताऱ्या व बचू प Download
552 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 हरी व मल्हारी प Download
553 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पांडू व गोविंदा Download
554 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रंभाजी व सदू Download
555 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 राघो पठाडे Download
556 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 विनायक राम कुलकर्णी Download
557 वैजापूर पाथ्री महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नागू व सोनजी Download
558 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगा बाप आनंदा तुकाराम Download
559 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगी बाप नामदेव रामजी Download
560 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगा बाप महादू सटव Download
561 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगी बाप आनंदा तुकाराम Download
562 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगी बाप तात्या सारोजी प Download
563 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगी बाप धोंडू खंडू पा Download
564 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर मुलगा बाप दगडू राजाराम पा Download
565 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर असऱ्या बापू पांडुरंग Download
566 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर नारायण ऐकू पा Download
567 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर चंद्रबाई मर्द शिवराम Download
568 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर यसू बाप नामदेव तुकाराम Download
569 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर भागू मर्द गणपती पा / चाफानेरका Download
570 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर लक्ष्मी मर्द यशवंत पाटील Download
571 वैजापूर मालेगावकन्नड महसुली अभिलेखे इतर लक्ष्मी बाप महादू गणपती Download
572 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गणपती व बापू पा Download
573 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गंगाराम व राजाराम प Download
574 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पाटीलबा व विटू पा Download
575 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सखाराम व धोंडी पा Download
576 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 हनवंता व आपाजी पा Download
577 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व सतु पा Download
578 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 बाळा व शहाजी पा Download
579 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पुतु व भवानी पा Download
580 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सक्रू व भवानी पा Download
581 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सेकु व हवानता प Download
582 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नारायण व रथु पा Download
583 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गणपती व विटू पा Download
584 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भगवंता व शहाजी पा Download
585 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रावजी व लक्ष्मण शिंदे Download
586 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 त्रीम्बका व रखमाजी रानपुरे Download
587 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व रावजी मोरे Download
588 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रखमाजी व मानकू तुपे Download
589 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 महेपती व गणपती बागल Download
590 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सिरपती व गणपती बागल Download
591 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रभू व सदाशिव धानोरकर Download
592 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रामा व भिवा हगवणे Download
593 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नाना व हन्वंता हगवणे Download
594 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 नारायण वरुडया Download
595 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 सदाशिव महादू पवार Download
596 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गणपती व मावजी मोरे Download
597 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 गणपती व केसू पा Download
598 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 पटीलबा व बापुरी बोरगावकर Download
599 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 आबू व केसू Download
600 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 तुलसीराम व Download
601 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 भिका व गोधु प Download
602 वैजापूर बल्लाळीसागज महसुली अभिलेखे गा.न.न.13 रघु व सतु पा Download
603 वैजापूर मनेगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर पूजा रामजी Download
604 वैजापूर Surala सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर राव विठोबा Download
605 वैजापूर भायगांवगंगा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गंगाराम दतूजा मदारी Download
606 वैजापूर पानवीबु. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सईबाई पूजा गायकवाड Download
607 वैजापूर बेलगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर नामदेव रावजी Download
608 वैजापूर भायगाव(वैजापुर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर महाजी रायभान Download
609 वैजापूर तलवाडा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बापू कुशाबा मगर Download
610 वैजापूर Wakti सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर मारुती मनाजी Download
611 वैजापूर टुणकी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सरपती तात्या पटेल Download
612 वैजापूर पानवीखु. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बापू गंगाराम Download
613 वैजापूर कनकसागज सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रामजी भानू Download
614 वैजापूर कनकसागज सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर नारायण बलवंता गुंजाळ Download
615 वैजापूर कनकसागज सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर विठोबा गणपती गुंजाळ Download
616 वैजापूर लाखगंगा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर दादा गंगाराम पडाळे Download
617 वैजापूर बेलगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर तुकाराम बाळा कोल्हे Download
618 वैजापूर नगिनापिंपळगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर खंडू रखमाजी कोल्हे Download
619 वैजापूर नांदगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बारकू गंगाराम Download
620 वैजापूर भालगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर भाऊ महाजी पटेल Download
621 वैजापूर कोल्ही सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर प्रतिक चंद्रभान रोटे Download
622 वैजापूर Satana सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर दगडू हिबती Download
623 वैजापूर भायगाव(वैजापुर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर विठोबा अहिलाजी Download
624 वैजापूर गोयगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सखाराम गंगाराम गारुजी Download
625 वैजापूर पिंपळगावखंडाळा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाळा तुकाराम Download
626 वैजापूर नांदगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर अप्पा तुकाराम Download
627 वैजापूर Loni Kh. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर पुंडलिक जयराम Download
628 वैजापूर Vaijapur Rural 1 सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाळा पांडुरंग वाणी Download
629 वैजापूर बोरसर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर भिवसन पांडू Download
630 वैजापूर करंजगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर परशुराम सखाराम मगर Download
631 वैजापूर तिडी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर महेती राजाराम तांबे Download
632 वैजापूर बोरसर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर दादा बापू पटेल Download
633 वैजापूर गाढेपिपळगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर भिका लक्ष्मण खामकर Download
634 वैजापूर नालेगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर लक्ष्मण महाजी रकटे Download
635 वैजापूर भटाणा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर पार्वती दशरथ Download
636 वैजापूर बाजाठाण सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गणपती शहराम Download
637 वैजापूर चांडगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रामजी हनुमंता पटेल Download
638 वैजापूर घायगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर तुकाराम येलोबा Download
639 वैजापूर पिंपळगावखंडाळा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाबुराव विठोबा Download
640 वैजापूर पिंपळगावखंडाळा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाबुराव विठोबा Download
641 वैजापूर कापुसवाडगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर तात्याजी मनाजी Download
642 वैजापूर भग्गांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर ग्यानु गीते Download
643 वैजापूर Hanumantgaon सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गौरव बाई Download
644 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर संदु वाघे राघु पटेल Download
645 वैजापूर Loni Bk. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर परशुभाऊ पटेल Download
646 वैजापूर डवाळा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गणपती महादेव Download
647 वैजापूर Wakti सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर महादेव राजाराम Download
648 वैजापूर भादली सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर आबाजी कोल्हजी Download
649 वैजापूर Virgaon सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर भिमाजी दगू Download
650 वैजापूर Sawkhed Khandala सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर दगडू येसू Download
651 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रावजी बाळा नाईकवाडे Download
652 वैजापूर नांदूरढोक सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाळाबाई पांडू Download
653 वैजापूर जानेफळ सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रावजी भाऊ Download
654 वैजापूर रोटेगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर तृप्ती कौराजी Download
655 वैजापूर बाजाठाण सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर विठोबा भाऊ Download
656 वैजापूर Hingoni सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर कोंडाजी शिवराम रोटे Download
657 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सदाशिव पांडू दाने Download
658 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रामजी लक्ष्मण भाऊ भावसर Download
659 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाळा खंडू नांगरे Download
660 वैजापूर Hilalpur सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर आबा गयाजी Download
661 वैजापूर जरुळ सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सई बाई महाजी Download
662 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर अहिलाजी शुकाजी Download
663 वैजापूर Sawkhed Khandala सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रामा खंडाळा Download
664 वैजापूर Sirasgaon सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर आबा विठोबा Download
665 वैजापूर डागपिपळगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर ग्यानु मेत्रे Download
666 वैजापूर भादली सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर आबा बापू पटेल Download
667 वैजापूर पिंपळगावखंडाळा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर उमाजी सन्तु Download
668 वैजापूर Loni Kh. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाबुराव रामा Download
669 वैजापूर डागपिपळगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बापू पाटेकर Download
670 वैजापूर जानेफळ सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बापू गणपत पटेल Download
671 वैजापूर भालगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर दाजी खंडू पटेल Download
672 वैजापूर बोरसर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सयाजी दत्तू पटेल Download
673 वैजापूर बाभुळतेल सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर दगडू केसू पटेल Download
674 वैजापूर Vaijapur (M Cl) सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सुषमा सखाराम Download
675 वैजापूर Loni Bk. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सदू समता पटेल Download
676 वैजापूर Loni Bk. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सदू नमता पटेल Download
677 वैजापूर भिवगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गोपाला कलाजी पटेल Download
678 वैजापूर चोरवाघलगांव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गणु भगवंता Download
679 वैजापूर Sirasgaon सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रावजी लक्ष्मण Download
680 वैजापूर बाभूळगावबु. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर रामजी पि बळवंत पाटील Download
681 वैजापूर मनूर सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गणू पिता महेती Download