अ क्र तालुका गांव अभिलेख अभिलेख उप प्रकार नाव Download Document
1 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक तुळसाबाई किसन Download
2 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक लक्ष्मण बंडू हारदे Download
3 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक माधव गोरजाबा डोंगरे Download
4 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक पुंजाबा महादू Download
5 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक किसन मह्पती पाटील Download
6 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक दवलत मह्पती पाटील Download
7 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक लक्ष्मन गोरजाबा डोंगरे Download
8 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक दवलत मह्पती पाटील Download
9 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक किसन मह्पती पाटील Download
10 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक लक्ष्मन बंडू हारदे Download
11 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक चंद्रभान महपती पाटील Download
12 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक किसन महपती पाटील Download
13 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक फकीराव महपती पाटील Download
14 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक लक्ष्मन बंडू हारदे Download
15 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक तुळसाबा पांडू Download
16 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक रामू लक्ष्मन Download
17 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक फाकीराव महापती पाटील Download
18 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक देवराव धोंडीबा Download
19 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक वामन म्हतार्जी Download
20 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक फकीराव महपती पाटील Download
21 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक भिकु सखाराम खासरे Download
22 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक आसाराम राम उमाजी Download
23 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक गणपत रायभान Download
24 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक तुळसाबाई किसन खासरे Download
25 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक पुंजाबा मनाजी Download
26 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक महादू दगडू Download
27 खुलताबाद सोनखेडा महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक सायराम दगडू Download
28 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक फाकीराव महापती पाटील Download
29 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक तुळसाबा पांडू Download
30 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक चंद्रभान महापती पाटील Download
31 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक रामू लक्ष्मन, वामन म्हतार्जी अझान Download
32 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक आसाराम राम उमाजी Download
33 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक गणपत रायभान , Download
34 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक पुंजाबा मनाजी, महादू दगडू, साईराम दगडू Download
35 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक नारायण दगडू Download
36 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक कान्हू आहेलाजी, देवराव धोंडीबा Download
37 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक किसन हरकोंडे Download
38 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक पुंजाबा कासिराम , महादू नामदेव, भागाजी धोंडी, महादू शहाजी, भगवंता गंगाराम, बाळा शेकू व रामकृष्ण नामदेव Download
39 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक रघुनाथ सिवराम, रामकृष्ण नामदेव, Download
40 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक साहेबराव फाकीराव पाटील , वसंतराव ,संतराम फाकीराव पाटील Download
41 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक रघुनाथ सिवराम, दाजीबा रावजी, किसन तात्या, रामकृष्ण नामदेव Download
42 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक यशवंता दगडू, उमाजी लहानू, राजाराम कासिराम, Download
43 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक गिरजाबा गंगाराम, पुंजाबा गंगाराम, बाळा सेकु, गंगाजी धोंडी, म्हसू धुपाजी Download
44 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक बापू राजाराम, बल्लीबा सटवा Download
45 खुलताबाद सोनखेडा भुमी अभिलेख विभाग हक्‍क नोंदणी पत्रक रामकृष्ण नामदेव, देवराव धोंडीबा, Download
46 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक कान्तोबा पांडुरंग Download
47 खुलताबाद आखतवाडा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी करार खत. दगडु पिता आनंदा मालोदे कुणबी Download
48 खुलताबाद टाकळीरा रा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी करार खत. नारायण गंगाराम पाटील कुणबी Download
49 खुलताबाद वेरूळ शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर 1. केशव महिपतराव विधाते, 2.विठ्ठल संतराम काळे, 3.पवार अण्णासाहेब सर्जेराव, 4.पवार नानासाहेब सर्जेराव, 5.प्रभाकर सीताराम विधाते, Download
50 खुलताबाद कसाबखेडा शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर बाबुराव फुलारे माधवराव Download
51 खुलताबाद खुलताबाद शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर सुपासिंग काम्सिंग बुरींगे Download
52 खुलताबाद गल्लेबोरगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी करार खत. राजाराम आनंद रा गल्लेबोरगांव Download
53 खुलताबाद गल्लेबोरगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी करार खत. बंडु अ पा क शालुबाई शिवराम जात धंदा फुलंब्री Download
54 खुलताबाद येसगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी खंडेराव गधारी Download
55 खुलताबाद येसगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी हनवता गंधारी Download
56 खुलताबाद गदाना मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 1 .आसाराम म्हसू 2 .गंगू खंडू कराले 3 .सेखू रावजी कराले 4 .लक्षुमी येमाजी कराळे 5 .बगाजी खंडू कराले 6 .सेकु काशी 7 .पांडू तूळा 8 .रामा कानू 9 .विठू मोहन 10 .लक्षमण मोहन 11 .रावजी आनद 12 .नामदेव मोहन 13 .राणू जयसिंग 14 .आनंदा मोहन 15 .भीमाबाई पांडू 16 ......कुणबी 17 .गंगू हैबत जाधव 18 .रावजी बापु 19 .काळू बापु 20 .गंगू बापू 21 .लक्षमण खंडू 22 .रामा मोहन 23 .सदाजी बार्वडकर 24 .गगी मर्द भिमाजी 25 ........गगाराम 26 .भगवंता नारायण 27 .देवाराव बकाजी 28 .मणू श्रावण 29 .माळू रखमाजी 30 .बापु कुशाबा 31 .धनु कुशाबा 32 .देवराव रावजी 33 .गोपळा बापु 34 .तुळजाराम रावजी 35 .गीराजाराम रावजी 36 .नामदेव मणू 37 .दाशरत शाहू 38 .नामदेव शेंदुवाटेकर 39 .सेकु सखाराम 40 .बाजी जयराम 41 .येमाजी जयराम 42 .बाळा गणू 43 .बापु विठू 44 .गोविंदा दशरत 45 .दगडू चंद्रभान 46 .राणू... 47 .शामराव .... 48 .ताणू शहाजी 49 .रामा गंधारी 50 .गोविंदा गंधारी 51 .मारुती मोहन 52 .गोपाळ 53 .म्हाळू लक्षमण 54 .भवानी दुर्गा 55 .देऊ आवाजी 56 .नारायण गंधारी 57 .महेपती गंधारी 58 ...... गंधारी 59 .रामा मन्साराम 60 .पुंजारामा वेकटराम Download
57 खुलताबाद सुलतानपूर मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 1 .विठोबा सखाराम पा 2 .पिराजी पुंजाजी पा 3 .गंगाराम कडजी 4 .मल्हारी बाळा जाधव 5 .भवानी पा 6 .गजराबाई मर्द लक्षमण 7 .दशरत हैबती 8 .भवानी रावजी 9 .पुजाबाई 10 .सखाराम कुशाबा 11 .चंद्रभान 12 .खडू सखाराम 13 .हनवंता तिमाजी 14 .शामराव बापु 15 .कुशाबा बापु 16 .शाहु बापु 17 .गंगू बापाजी 18 .लक्षमण बापु 19 .सेकु सखाराम Download
58 खुलताबाद मावसाळा मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 1 .येशवंता भवानी जगदाळे 2 .कुसा गोविंदा 3 .खंडू रावजी साठे 4 .भिकू त्रिंबक 5 .देवराव भवानी 6 .बळवंत आपाजी 7 .नागू आपा 8 .नारायण उदाजी 9 .पांडू महेपती 10 .मणू बापु गवळी 11 .बारकू शिवराम 12 .खंडू कुसा 13 .लक्ष्मी प्रभाजी Download
59 खुलताबाद सराई मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 1 .देवाजी इरभान 2 .रावजी आनंदा 3 .पाटील बा पिराजी पा. 4 .गणू रामडू पा 5 .म्हतारजी येसू पा 6 .लहानू शिवराम पा 7 .शामराव खंडू पा 8 .आपा रामडू पा 9 .शामजी चिमणाजी 10 .रखमाजी सिवराम 11 .गणेसा आनदा पा 12 .रगु आनदा पा 13 .भिका सदाशिव पा 14 .पाटील बावा साळू पा 15 .खंडू गोविंदा पा 16 .विठोबा लक्ष्मण पा 17 .तात्या भाऊ सिंग पा 18 .बाळा दगडू पा Download
60 खुलताबाद सुलतानाबाद मराठवाडा पुरालेख जबानी गीरीजाराम रावजी Download
61 खुलताबाद सुलतानपूर मराठवाडा पुरालेख जबानी रामा सखाराम Download
62 खुलताबाद खुलताबाद मराठवाडा पुरालेख पत्रक (रोजे) 1.विठू कुणबी (2). उमाजी कुणबी Download
63 खुलताबाद ताजनापूर मराठवाडा पुरालेख वस्ती व गुरे 1 .साळू अमृता पा// 2 .विठोबा मोहनाजी पा// 3 .रामा आवडाजी पा// 4 .गोविंदा राणू पा// 5 .दाजी म्हसू पा// 6 .रमाउ मर्द धोंड पा// 7 .सखाराम चिंतामण 8 .अगाजी हरी पा// 9 .सेखू दशरत पा// 10 .भिका कुसाजी पा // 11 .सटव सकू पा // 12 .पांडू राजाराम पा // 13 .परबतारामा पा// 14 .राजाराम रामा पा // 15 .गंधारी रामा पा // 16 .बाला अमरसिंग पा // 17 .गणपती रान्या पा // 18 .आहेलाजी यशवंता पा // 19 .पुंजा महादू पा // 20 .आणाजी राघू पा // 21 .आबू आनंदा पा // 22 .विठोबा तात्या पा // 23 .मल्हारी दाजी पा // 24 .साळू दगडू पा // 25 .शहाजी दगडू पा // 26 .पांडू दसु पा // 27 .बापू धोंड पा // 28 .नारायण अमरसिंग पा // 29 .तुकाराम हनवांता पा // 30 .भगवता दशरत पा // 31 .आम्रता मल्हारी पा // 32 .रामा हनोजी पा // 33 .दादाजी यमाजी पा // 34 .धोंड गोविंदा पा // 35 .हसाजी अनसाजी पा // 36 .बाला दादू पा // 37 .म्हसू सूर्याजी पा // 38 .वेंकू अमरसिंग पा // 39 .राजाराम आम्रता पा // 40 .हनवंता गंगाजी 41 .इसा बका काळे 42 .जयराम शिवराम जी 43 .येमा महेपती 44 .मोहनाजी लालू पा 45 .केसो विठोबा 46 .गजा विठोबा 47 .सजी मर्द सक्रा मानसिंग 48 .राणू बहनोजी कारभाल 49 .गजा यमाजी कारभाल 50 .राजाराम धोंड कारभाल 51 .दाजी धोंड 52 .सकू मकाजी 53 .रावजी बाला गवरे 54 .हनवंता भिवाना घायाल 55 .हैबती घायाल 56 .सारजी मर्द मोहना 57 .जानकी मर्द सुरभान 58 .बाला केसव 59 .भिका परसराम उबले 60 .पांडू पाटील Download
64 खुलताबाद घोडेगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी 1. लक्षमण म्हसू पा 2.मोहनाजी सखाराम पा Download
65 खुलताबाद मावसाळा मराठवाडा पुरालेख जबानी 1.नागू गवळी ,2. भिका 3. येशवंता महेपती Download
66 खुलताबाद मावसाळा मराठवाडा पुरालेख जबानी 1 सदू रामा 2.त्रीबक रामजी 3.भिकू त्रिंबक 4 .खंडू कुसा Download
67 खुलताबाद मावसाळा मराठवाडा पुरालेख जबानी 1. मानाजी बापुजी 2.बलवंत आपा Download
68 खुलताबाद ताजनापूर मराठवाडा पुरालेख पंचनामा 1 .सखाराम म्हसू आडनाव काळे 2 .अहिल्याजी सेकु 3 .सखाराम अमृता 4 .भगवता दशरत 5 .विठूबा हनवंता 6 .धोंडू भानू 7 .मोहनाजी रावजी 8 .अमरसिग 9 .दादाजी टेकाजी 10 .सेकु दशरत Download
69 खुलताबाद रेल मराठवाडा पुरालेख गा.न.न.13 गोविंदा विठोबा Download
70 खुलताबाद दरेगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी तात्या पिराजी Download
71 खुलताबाद दरेगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी रामा पिराजी Download
72 खुलताबाद दरेगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी रखमाजी नारायण Download
73 खुलताबाद दरेगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी जयराम लहानू Download
74 खुलताबाद दरेगाव मराठवाडा पुरालेख जबानी मैनाबाई पिराजी Download
75 खुलताबाद खीर्डी मराठवाडा पुरालेख जबानी जिवाजी भिका Download
76 खुलताबाद खीर्डी मराठवाडा पुरालेख जबानी बाजीराव महिपती Download
77 खुलताबाद कसाबखेडा शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर हिरालाल Download
78 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक सांडू साळूबा खोसरे Download
79 खुलताबाद खासपूर महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक त्रिंबक नारायण हारदे Download
80 खुलताबाद मावसाळा महसुली अभिलेखे पाहणी पत्रक विठोबा पांडुरंग Download
81 खुलताबाद मावसाळा महसुली अभिलेखे पाहणी पत्रक आन्‍ना काशिनाथ Download
82 खुलताबाद कनकशिळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सीताबाई मर्दा आनंदा Download
83 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक त्र्यंबक नारायण हरदे Download
84 खुलताबाद Borgaon महसुली अभिलेखे नमुना नं.01 हक्‍क नोंद पत्रक फकीराव गिरजाबा डोंगरे Download
85 खुलताबाद तिसगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी इतर दस्‍त. गणू धोंडू व महिपती धोंडू व रामा भिवसेन Download
86 खुलताबाद तिसगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी इतर दस्‍त. लक्ष्मण आसराजी करपे Download
87 खुलताबाद भांडेगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) धोंडीबा व सदू पाटील Download
88 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 म्हसू व पांडू Download
89 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गंगू व खंडू Download
90 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 रोडू व गंगाराम Download
91 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गणू व गोटू Download
92 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 यमुनाबाई जवजे तुळजाराम Download
93 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 केशव व बापू Download
94 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 किसन व भाऊ Download
95 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 तुळजाराम व नामदेव Download
96 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 आबा व बळवंता Download
97 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गोपाजी व नारायण Download
98 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गोपाल व मनू Download
99 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बाळा व मनू Download
100 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बंडू व विठोबा Download
101 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सरजाबा व हणू Download
102 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 हसाराम व हणू Download
103 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 धोंडू व तुळजाराम Download
104 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भगवंता व गिरजाराम Download
105 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 यशवंता सक्रा Download
106 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बाळा सक्रा Download
107 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 रामा व येमाजी Download
108 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 कुशन व धणू Download
109 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 काळू येमाजी Download
110 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बावजी व जयराम Download
111 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 विठोबा व देवराव Download
112 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 असऱ्या व सदाजी Download
113 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सखाराम व रामा Download
114 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पाटीलबा व रामा Download
115 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पूज्या व मसू Download
116 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 धुप्या व मल्हारी Download
117 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 आनंदा व लालू Download
118 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भिकाजी व महिपती Download
119 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नारायण व गंधारी Download
120 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गोविंदा व गंधारी Download
121 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 रामा व भवानी Download
122 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 .................... व यशवंता Download
123 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बारक्या व बताजी Download
124 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 रंभाबाई जवजे श्रावण Download
125 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बाळा व यशवंता Download
126 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भवानी व दूरगा Download
127 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सकू जवजे आनंता Download
128 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 .... व रावजी Download
129 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पूजा व रावजी Download
130 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 तूळसा व रावजी Download
131 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 अमृता व काळू Download
132 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 राजाराम व गणू Download
133 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 फाटलेले आहे Download
134 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 लक्ष्मण व खंडू Download
135 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 रंभाजी व बापू Download
136 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बाळा गंगाराम Download
137 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 यशवंता व रावजी Download
138 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बलवंता व मनसाराम Download
139 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 असरावा व बाळा Download
140 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 दगडू व हनवंता Download
141 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 आबा व विटू Download
142 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 लक्ष्मण जयराम Download
143 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बाळा व मारुती Download
144 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 कोंडाजी व Download
145 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सकीश्वर दताजी Download
146 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 मोहनाजी व माह्दू Download
147 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बाबाजी व माहदू Download
148 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पाटीलबा व बाळा Download
149 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 जयाजी व आनंदा Download
150 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 त्रिंबक बारगळ Download
151 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बकू पाटील Download
152 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सदर Download
153 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सदर Download
154 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 शंकर पाटील Download
155 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 किसन पाटील Download
156 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 लक्ष्मण पाटील Download
157 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 धोड्या Download
158 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भीकाजी व मसू पवार Download
159 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सदाशिव Download
160 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सदर Download
161 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 इसाजी तंबरे आबाजी वगैरे Download
162 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भिका पवार Download
163 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 किसन बारगळ Download
164 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 विठ्ठल व लहानू पाटील Download
165 खुलताबाद गदाना भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 दगडू व आहेळाजी Download
166 खुलताबाद भांडेगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कोंडाजी व त्रिंबका Download
167 खुलताबाद भांडेगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 धोंडीबा व भगू पा Download
168 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) उमाजी व मलहारी Download
169 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भवानी मल्हारी Download
170 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंज्या फुलारी Download
171 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भवालीजी Download
172 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) साळूबा पाटील Download
173 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) विठूबा Download
174 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भीमाबाई Download
175 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बाळाजी धोडया Download
176 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदर Download
177 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) तुकाराम ....... सेतकरी Download
178 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आनंदा व हरी Download
179 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) केसु देशमुख Download
180 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) फाटलेले Download
181 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) जताजी Download
182 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) परबता Download
183 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) त्रिबका Download
184 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी Download
185 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रामा फुलारी Download
186 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बकू पाटील व महेपती Download
187 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रघुनाथ Download
188 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गिरज्या Download
189 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) काळूबा धनगर Download
190 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सटवाजी व खंडूजी Download
191 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गनाबाई Download
192 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रघुनाथ Download
193 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सटवाजी व खंडूजी बैलाकरिता Download
194 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) जोगु Download
195 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आहेलाजी Download
196 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) असराजी Download
197 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शंकर क बापाजी पाटील Download
198 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी Download
199 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मणुबळी Download
200 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) त्रिबका पाटील Download
201 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) केसु आडमारे Download
202 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) उमाजी पाटील Download
203 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) किसन पाटील व लक्षु पाटील Download
204 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) हसाबाई Download
205 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) फाटलेले Download
206 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शामा Download
207 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लक्षुमन पाटील Download
208 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सावळे राम Download
209 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) खंडू बळी Download
210 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मुक्ताबाई Download
211 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) जयाजी फुलारी Download
212 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) धोंडीबा Download
213 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) साळ बाबळी Download
214 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) यमाजी फुलारी Download
215 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मुक्ताबाई Download
216 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) होणी Download
217 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सेकुजी Download
218 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदर Download
219 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आनंदा Download
220 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) महादू Download
221 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिकाजी नगरे Download
222 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शिवराम Download
223 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) साळू बोजणे ? Download
224 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शिवराम Download
225 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आनंदा मगर Download
226 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लक्ष्मन काळे Download
227 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिकाजी व मसू पवार Download
228 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बंडू धुल्या Download
229 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) त्रिबका Download
230 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बाळा मारुती Download
231 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदर Download
232 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदाशिव Download
233 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गणपती घन्याराव Download
234 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आनंदा बळी Download
235 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदाशिव व कोंडाजी Download
236 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रानु Download
237 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बाहणू Download
238 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) नागु Download
239 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी मेत Download
240 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदर Download
241 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी फुलारी Download
242 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) इसाजी Download
243 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कासीराम वाघ Download
244 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आसराजी Download
245 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी फुलारी Download
246 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिकाजी Download
247 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी फुलारी Download
248 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) यशवंता Download
249 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिका पवार Download
250 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कासिराम वाघ Download
251 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी फुलारी Download
252 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बाळकृष्ण Download
253 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) येमाजी Download
254 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) महादू फुलारी Download
255 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) फाटलेले Download
256 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) येमाजी Download
257 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) इशा Download
258 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रखमाबाई Download
259 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) खडुराव Download
260 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रायाजी फुलारी Download
261 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सदर Download
262 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रामा फुलारी Download
263 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आनाजी Download
264 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) फाटलेले Download
265 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) परशराम Download
266 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) हाउसाजी Download
267 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) विठ्ठल क लक्षु प ल Download
268 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गणू मुळे Download
269 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) दगडू क आहेलाजी Download
270 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लहानू व महेपती पाटील Download
271 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सखाराम मुळे Download
272 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बकू व महेपती पाटील Download
273 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मारुती Download
274 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कान्हू Download
275 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शेखू क येसाजी Download
276 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सटवाजी खंडू Download
277 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कान्हू Download
278 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) यशवंता Download
279 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गिरज्या Download
280 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) किसन पाटील Download
281 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सखाराम मुळे Download
282 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शंकर व हसाजी पाटील Download
283 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गणू मुळे Download
284 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रिरज्या Download
285 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आबाजी नागे Download
286 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लहानू नागे Download
287 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आसराजी नागे Download
288 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रावजी नागे Download
289 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रावजी नागे Download
290 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कासीराम Download
291 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सखाराम मुळे Download
292 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मारुती Download
293 खुलताबाद खुलताबाद भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) महादू फुलारी Download
294 खुलताबाद खीर्डी महसुली अभिलेखे जबानी सखाराम महिपती Download