अ क्र तालुका गांव अभिलेख अभिलेख उप प्रकार नाव Download Document
1 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक हिरागे गवनाजी Download
2 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडीबा हरी Download
3 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक लक्ष्मण दगडू Download
4 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक ज्ञानोबा मोहनाजी Download
5 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आश्रूबा गणपत Download
6 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव नारायण Download
7 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव नारायण Download
8 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
9 फुलंब्री सुलतानवाडी महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
10 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
11 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
12 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक वंकार बंडू Download
13 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कान्हू देवराव Download
14 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू Download
15 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक जगन्नाथ खंडू Download
16 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
17 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक रंगनाथ यशवंता Download
18 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा देवाजी Download
19 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
20 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
21 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
22 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम Download
23 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
24 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा Download
25 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कुसना देवाजी Download
26 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
27 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक रंगनाथ यशवंता Download
28 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
29 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक रंगनाथ यशवंता Download
30 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
31 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
32 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
33 फुलंब्री कवीटखेंडा महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
34 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
35 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
36 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा देवाजी Download
37 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा लक्ष्मण Download
38 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
39 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
40 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
41 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा देवाजी Download
42 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
43 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
44 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
45 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
46 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
47 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
48 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
49 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
50 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
51 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
52 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
53 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
54 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
55 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
56 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
57 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
58 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
59 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
60 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
61 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
62 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
63 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
64 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक देऊबाई खंडु Download
65 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
66 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
67 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक साना देवाजी Download
68 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम Download
69 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
70 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम Download
71 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नत्थू Download
72 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा Download
73 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊ राव भिका Download
74 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
75 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
76 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
77 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक बाबुराव लक्ष्मण Download
78 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
79 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
80 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
81 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
82 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
83 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
84 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
85 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक उमाबाई ज. बंडू Download
86 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
87 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
88 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
89 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
90 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
91 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
92 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
93 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सखाराम चिंतामण Download
94 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
95 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
96 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
97 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
98 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
99 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
100 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक भाऊराव भिका Download
101 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नथू गणू Download
102 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
103 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा व आबा Download
104 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा देवाजी Download
105 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा व कृष्णा Download
106 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
107 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कोंडूबा बळवंता Download
108 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक उमाबाई ज. बंडू Download
109 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा देवाजी Download
110 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
111 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक कृष्णा देवाजी Download
112 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक सांडू गमाजी Download
113 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक मैनाजी आनंदा Download
114 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शेनफडू आबू Download
115 फुलंब्री भोयगाव महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक आबा लक्ष्मण Download
116 फुलंब्री किनगाव महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक यमाजी रामा Download
117 फुलंब्री किनगाव महसुली अभिलेखे नमुना नं.02 हक्‍क नोंद पत्रक परबत गंगाराम, गणपत गंगाराम Download
118 फुलंब्री बाबरा शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर बाळा जंगले रावबा , हरि सांडू , कचरू रामराव, त्रिबक साडू , नामदेव भावराव, Download
119 फुलंब्री बाबरा शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर महादू पवार पांडूरंग , गवनाजी शिंदे गंगाराम, साहेबराव पवार सोनाजी ,शेषराव काकडे भागाजी Download
120 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर गोपीनाथ चंद्रभान पाटील जाधव Download
121 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर त्रिंबक आनंदा पाटील जाधव Download
122 फुलंब्री धामणगाव शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर सांडू किसान Download
123 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर नामदेव भाऊराव Download
124 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर गवनाजी शिंदे Download
125 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर महादू पवार पांडुरंग Download
126 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर कचरू रामराव Download
127 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर हरी सांडू Download
128 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर त्रिंबक सांडू Download
129 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर शेषराव काकडे भागाजी Download
130 फुलंब्री फुलंब्री शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर साहेबराव पवार सोनाजी Download
131 फुलंब्री बाबरा शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर बाळा जंगले रावबा Download
132 फुलंब्री किनगाव शैक्षणिक अभिलेखे प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्टर गंगाधर उर्फ यशवंत परभुत चव्हाण Download
133 फुलंब्री वाकोद सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी करार खत. खंडु जियाजी पाटील कुणबी Download
134 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 अहेनाजी व लक्ष्मण Download
135 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) दमाजी व विठोबा Download
136 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) धोंडू व रामाजी Download
137 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 हैबती व दाऊ Download
138 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पाटीलबा व परशराम Download
139 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कुशाबा व रखमाजी Download
140 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 विठोबा परसराम Download
141 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 दशरथ व रघु Download
142 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) संभाजी व Download
143 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 मारुती व यशवंता Download
144 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 विठोबा व इरभान Download
145 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) असऱ्या व गायकी Download
146 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 हरी व संभाजी Download
147 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 व कृष्णा Download
148 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रेभाजी व Download
149 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बळी व गंगाराम Download
150 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिवा व लक्ष्मन भोकरे Download
151 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 कमळाजी व बहेनाजी Download
152 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भिवराजी व वासू Download
153 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) महिपती व लक्ष्मन Download
154 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 रावजी व सटवाजी Download
155 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सादुबा व नागू Download
156 फुलंब्री गीरसावळी भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 बहेनाजी व बापू Download
157 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लक्ष्मन व माळवदे Download
158 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिका व बाळा Download
159 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रावजी व आहेलाजी Download
160 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) तुळाजी व गेधू पा Download
161 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) तुकाराम व बहीरू पा Download
162 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लहानू व येसू पा Download
163 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गज्या व गंगाराम Download
164 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 माय्नाजी व आनंदा पाटील Download
165 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 अबू व परबत पाटील Download
166 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 उमाबाई जवजे हरिबा पाटील Download
167 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 येशवंता व ह्याबाती पाटील Download
168 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 भग्याबा व लक्षुमन पाटील Download
169 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सांडू व गमाजी पाटील Download
170 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पाटीलबा व बळवांता पाटील Download
171 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 लक्षुमन व रावजी पाटील Download
172 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 कृष्णा व देवराव पाटील Download
173 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सखाराम व चिंतामण पाटील Download
174 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सखाराम व चिंतामण पाटील Download
175 फुलंब्री भोयगाव भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 नथू व भावडू पाटील Download
176 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुजाबा व जेराम Download
177 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सांडू व बाळा Download
178 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पिराजी व कासिराम Download
179 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) तुकाराम व Download
180 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सांडू व रामा Download
181 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) सखाराम व रामा Download
182 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) कडूबा व मथु Download
183 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गमाजी व मल्हारी Download
184 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पुजाबा व जेराम Download
185 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सांडू व बाळा Download
186 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पिराजी व कासिराम Download
187 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सांडू व रामा Download
188 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 सखाराम व रामा Download
189 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 कडूबा व मथु Download
190 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 गमाजी व मल्हारी Download
191 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 आसराजी व मथू Download
192 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 शहाजी व आहेलाजी Download
193 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पाटीलबा व बवाजी Download
194 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 पंजा व बवाजी Download
195 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 विठोबा व पुंजाजी Download
196 फुलंब्री जानेफळ भुमी अभिलेख विभाग नमुना-34 लक्ष्मन व खंडू Download
197 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शेवंताबाई जवजे धोंडीबा Download
198 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आहेलाजी व बाळा Download
199 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंजाजी व म्हसू Download
200 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) वत्काजी व सकाजी Download
201 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) महादू व राघव Download
202 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बाळा व सकाजी Download
203 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) वत्काजी व सकाजी Download
204 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) शामराव व सोयराजी Download
205 फुलंब्री वाणेगावखु भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंजाजी व रामजी Download
206 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) बोजाबा व म्हसू Download
207 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) महादू व Download
208 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) आसरा बाई जवजे सिरपत Download
209 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) त्र्यंबक व मनाजी Download
210 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) त्र्यंबक व मनाजी Download
211 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिकू व रखमाजी Download
212 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) विठ्ठल व Download
213 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लक्ष्मन व दमाजी Download
214 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लक्ष्मन व दमाजी Download
215 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लक्ष्मन व दमाजी Download
216 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) लाडूबा व सोमराजी Download
217 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) गणपत भिवाजी Download
218 फुलंब्री फुलंब्री भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मारोती व रखमा Download
219 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) दगडू व रखमा Download
220 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) येशवंत व बंडूबा Download
221 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) रामाजी वा Download
222 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) म्हातारजी व जयाजी Download
223 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंजाजी व येसूबा Download
224 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) धोंडीबा व बोराजी Download
225 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंजाजी व येसूबा Download
226 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) भिमाजी व म्हसू Download
227 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) धोंडीबा व माणू Download
228 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) देवमन व चांदुबा Download
229 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) विठ्ठल व तुळशीराम Download
230 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) हरिबा पा Download
231 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) 66 लक्ष्मन व म्हसू Download
232 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) 67 भिमाजी व मसू Download
233 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंजाजी व रामजी Download
234 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) पुंजाबाई जवज Download
235 फुलंब्री वानेगावबु. भुमी अभिलेख विभाग नमुना-33 (प्रतिकडील खानेसुमारी) मारोती व रखमा Download
236 फुलंब्री गणोरी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर भानुदास पिता पाटील Download
237 फुलंब्री गणोरी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर धनाजी पिता देवरावजी Download
238 फुलंब्री शिरोडीबु. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर मारोती पिता पुंजा पाटील Download
239 फुलंब्री शिरोडीबु. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर देवनाथ पिता तुकाराम व रेवनाथ पिता तुकाराम व रामकृष्ण तुकाराम Download
240 फुलंब्री वडोदखू सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर लक्ष्मण पिता त्रिंबक Download
241 फुलंब्री शिरोडीखू महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नामदेव महादू,नामदेव महादू, किसन तोताराम, मोतीरामम्हतारजी, शहाजी महादूनामदेव महादू,नामदेव महादू, किसन तोताराम, मोतीरामम्हतारजी, शहाजी महादू Download
242 फुलंब्री शिरोडीखू महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक नामदेव महादू, Download
243 फुलंब्री शिरोडीखू महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक शहाजी महादू Download
244 फुलंब्री शिरोडीखू महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक गिर्जुबा किसन,गिर्जुबा किसन Download
245 फुलंब्री शिरोडीखू महसुली अभिलेखे खासरा पत्रक गणपत गिर्जुबा भिकू,गिर्जुबा भिकू,गिर्जुबा भिकू Download
246 फुलंब्री बाबरा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सांडू पाटील पिता रघु पाटील Download
247 फुलंब्री पाथ्री सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर गोविंदा पिता नारायण पाटील Download
248 फुलंब्री कान्होरी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर कालू पिता गंगाराम Download
249 फुलंब्री मारसावळी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सोयाबाई पती मिसाळजी Download
250 फुलंब्री किनगाव सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर मसाजी पिता पांडू Download
251 फुलंब्री उमरावती सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर भिका पिता असाराम Download
252 फुलंब्री कान्होरी सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर काळूबा पिता गंगाराम Download
253 फुलंब्री आळंद सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर सावनत पिता नागोबापाटील Download
254 फुलंब्री बोधेगावबु सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर कोसमी महादेव परताजे Download
255 फुलंब्री उमरावती सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर बाबु पिता नेहाजी Download
256 फुलंब्री बाबरा सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदीखत नोंदणी केलेले रजिस्टर जमनाजी पिता दशरथ Download